Penzion Mauritz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Penzion Mauritz, Bělá 7, Nová Pec

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro klienty Penzion Mauritz s.r.o. (dále jen „ubytovatel“).

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí jednání mezi klientem a ubytovatelem, které není upraveno odchylně individuální smlouvou.

OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ

 • Objednat pobyt v hotelu lze elektronickou formou nebo telefonicky
 • Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany hotelu.
 • Současně s potvrzením objednávky je klientovi zaslána výzva k úhradě zálohy nebo zálohová faktura v adekvátní výši ceny pobytu splatná v termínu uvedeném na faktuře, případně přímou platbou on-line přes platební bránu.
 • On-line rezervace je závazná. Pro rozsah ujednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace vydaném ubytovatelem.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cenu pobytu může klient uhradit v průběhu pobytu v hotovosti nebo kreditní kartou.
 • Cenu pobytu může klient před příjezdem zaplatit bankovním převodem na bankovní účet hotelu.
 • V cenách uvedených v on-line rezervačním systému je zahrnut ubytovací poplatek.
 • Při platbě pobytu rezervovaného prostřednictvím on-line rezervace je třeba zvolit typ platby: platbu prostřednictvím platební karty nebo formou bankovního převodu. Veškeré operace s platební kartou v rámci platební brány probíhají mimo systémy ubytovatele, přístup k citlivým karetním údajům má pouze banka ubytovatele a banka klienta. V případě využití formy bankovního převodu klient obdrží „zálohový list“, jehož splatnost je 3 dny ode dne doručení zálohového listu.
 • Při obsazení dvoulůžkového pokoje nebo apartmá jednou osobou je účtována přirážka dle ceníku.
 • Při pobytu dítěte od 3 do 10 let je účtována sleva dle ceníku.
 • Dítě od 0 do 2 let bez nároku na lůžko je ubytováno zdarma.

DOPLŇUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

 • Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu e-mailem na kontaktní e-mail provozovatele penzionu. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

 • Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 • Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání všech prostor, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s ubytovacím řádem a pokyny oprávněné osoby za ubytovatele.
 • Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být zjednána náprava, pokud možno na místě. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplynutím 3 měsíců od pobytu reklamační právo zaniká. V případě uplatnění reklamace během této lhůty je ubytovatel povinen reagovat do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ve složitějších případech do 2 měsíců. Klient je povinen poskytnout ubytovateli součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, specifikovat důvody, eventuelně navrhnout způsob vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná.
  Klient je povinen při uplatňování reklamace reklamaci řádně zdůvodnit, případně svá skutková tvrzení doložit a dodat příslušné doklady (smlouvu, doklad o zaplacení, atd.). Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, případně, je-li to z povahy věci možné, v poskytnutí náhradní služby. Není-li možné poskytnout náhradní službu, vrátí ubytovatel cenu této služby klientovi. Klient nemá nárok na vrácení ceny služby, jestliže uplatní reklamaci až po využití služby.
 • V případě, že dojde mezi poskytovatelem ubytovacích služeb a klientem, který má pro ten účel zákonné postavení spotřebitele, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování těchto služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 • Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly poskytnutím služeb, které požadoval nad rámec ujednané ceny on sám a hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.
 • Klient odpovídá ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou mu způsobí on sám nebo členové jeho skupiny.

PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

 • Ubytovatel může hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se původní prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jdou k tíži ubytovatele.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo své služby kdykoliv vyúčtovat, resp. je vyúčtovávat průběžně.
 • Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNO POPLATKY

Storno podmínky jsou přehledně prezentované v on-line rezervačním formuláři.

Při předčasném odjezdu je účtován storno poplatek ve výši 100% ze zbývající ceny.

DÁRKOVÉ POUKAZY

 • Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné a musejí být vyčerpané během doby platnosti, která je na poukazu uvedena.
 • Dárkové poukazy je možné zaplatit v hotovosti, platební kartou při osobním převzetí nebo bankovním převodem.
 • Dárkový poukaz zašleme e-mailem nebo poštou až po přijetí 100 % částky ceny poukazu.
 • Dárkové poukazy není možné vyměnit za finanční částku. Nevyčerpaná částka se nevrací ani nevyplácí v hotovosti.
 • Je-li hodnota pobytu vyšší než finanční částka uvedená na dárkovém poukazu, musí klient peněžní rozdíl doplatit.
 • Dárkové poukazy nelze uhradit zaměstnaneckými benefity v podobě benefitních karet či poukázek.
 • V případě, že ubytovatel nemůže z důvodu neplánovaného omezení provozu poskytnout čerpání dárkového poukazu, prodlouží jeho platnost o dobu, která bude minimálně stejně dlouhá, jako bylo neplánované omezení provozu.

ZMĚNY SLUŽEB

Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2022. Odchylky od těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem ujednány výlučně písemnou formou.
 • Předané osobní údaje klienta uvedené v jeho objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem, jehož předmětem je pobyt na Penzionu Mauritz

Těšíme se na viděnou u nás na Šumavě 🙂